Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Komisja Nadzoru Finansowego

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w skrócie MSSF to standardy, interpretacje i struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej określają metody prezentacji majątku trwałego, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, zakres informacji jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sposób prezentacji danych finansowych.
Jaki jest cel wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej? MSSF ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Wynika to z faktu, iż obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, sporządzane na ich podstawie sprawozdani finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Główną zaletą wprowadzenia MSSF jest jeszcze bardziej dokładne przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne, gdy jest ono notowane na giełdzie. Dodatkowo MSSF pozwala na łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej używane są w wielu krajach świata, w tym Australii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Malezji, Meksyku, Norwegii, RPA, Rosji. Na chwilę obecną jedynie Unia Europejska wprowadziła obowiązek zgodności z MSSF dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek publicznych i banków.
Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF jest to centralny organ administracji państwowe sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Członkami Komisji są Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel, Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczenie kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa to zespół instytucji prawnych, powołanych w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienia skuteczności wykonania zobowiązań i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub też państwowych funduszy celowych oraz badania zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych. Organami kontroli skarbowej są Minister właściwy ds. finansów publicznych (pełniący funkcję naczelnego organu kontroli skarbowej), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. Do przeprowadzania kontroli skarbowej uprawniony jest odrębny organ, który nie zajmuje się bieżącymi rozliczeniami podatkowymi podatników, a jedynie ich kontrolą.
Głównym celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów Skarbu Państwa. Zadania organów kontroli skarbowej obejmują między innymi badanie gospodarowania mianem państwowym, badanie obrotu towarowego z zagranicą, kontrola gospodarowania środkami unijnymi. Obecnie kontrola skarbowa, prócz samej funkcji kontrolnej realizuje również funkcję orzeczniczą, dochodzeniową i śledczą. Kontrola skarbowa działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych przez przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Na organach kontroli skarbowej ciąży obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola zostaje wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Organ kontroli skarbowej wszczyna i prowadzi postępowanie kontrolne. Kontrola podatkowa kończy się protokołem, do którego podatnik może złożyć w terminie 14 dni zastrzeżenia i wyjaśnienia. Organ kontroli skarbowej jest zobowiązany do ich rozpatrzenia w ciągu 14 dni. Nie jest to jednak zakończenie postępowania kontrolnego. Organ kontroli skarbowej wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego, chyba że kontrolowany złoży rezygnację z udziału w tych czynnościach na piśmie. Kontrola skarbowa przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu przechowywania dokumentacji i prowadzenia działalności. Kontrolujący mają prawo wstępu do budynków, prawo oględzin, przeprowadzają przesłuchania. W większości przypadków postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej kończy się decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej.

Doradztwo inwestycyjne w przedsiębiorstwie

Doradztwo inwestycyjne są to wszystkie czynności polegające na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta (przedsiębiorcy) pisemnej bądź też ustnej rekomendacji dotyczącej wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego oraz kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.
Doradztwo inwestycyjne dla przedsiębiorstw może obejmować podnoszenie wartości rynkowej i transakcyjnej firmy, przygotowanie firmy do sprzedaży, nowe przedsięwzięcia biznesowe, wykupy i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem czy też biznesplany (analizy finansowo-ekonomiczne, memoranda inwestycyjne, projekty inwestycyjne, analizy branżowe). W ramach podnoszenia wartości rynkowej i transakcyjnej firmy oferowane są usługi związane z wyceną aktualnej wartości firmy, identyfikacją możliwych do osiągnięcia celów średnio i długookresowych, analizą czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji, opracowaniem strategii wzrostu wartości firmy oraz doradztwem w procesie implementacji strategii. Usługi w zakresie przygotowania firm do sprzedaży dotyczą opracowania strategii naprawczej, opracowania strategii wzrostu wartości firmy, przeprowadzenia badania due diligence sprzedawanej firmy, wyceny wartości sprzedawanej firmy oraz doradztwa w negocjacjach ceny i pozostałych warunków sprzedaży firmy.
Przedsiębiorcy wprowadzający nowe przedsięwzięcia biznesowe, chcący skorzystać z usług doradców inwestycyjnych mogą wybierać spośród takich czynności jak analiza opłacalności przedsięwzięcia, przygotowanie profesjonalnej dokumentacji przedsięwzięcia, opracowanie memorandum informacyjnego, przygotowanie oferty inwestycyjnej, poszukiwanie inwestora, poszukiwanie partnerów, poszukiwanie przedsiębiorstw do przejęcia, organizacja finansowania, opracowanie koncepcji utworzenia nowego podmiotu oraz przygotowanie projektów umów i statutów spółek czy fundacji. Wykupy poza publicznym obrotem do doradztwo w zakresie wykupów lewarowanych, menedżerskich, private equity, venture capital i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorców

Doradztwo finansowe związane jest z udzielaniem fachowym zaleceń, porad głównie o charakterze ekonomicznym. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z porad doradców finansowych mogą otrzymać szeroki pakiet usług, na które składają się opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowego, opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja zadłużenia oraz możliwość poprawy płynności finansowej. Dodatkowo często spotykanymi usługami, oferowanymi w ramach doradztwa finansowego są usługi w zakresie fuzji i przejęcia, wsparcia w transakcjach, wyceny, modelowania finansowanego, doradztwa w zakresie nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej.
Fuzje i przejęcia obejmują najczęściej identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowanych i podatkowych aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, wparcie przy negocjacjach, kontakt z organami nadzoru i doradztwo post-transakcyjne. Wsparcie w transakcjach dotyczy finansowego i podatkowego badania, procedury transakcyjnej, przygotowania dokumentów transakcji, wsparcia w negocjacjach i wsparcia oraz doradztwa przy realizacji transakcji. Wycena, będąca kluczowym elementem każdej transakcji to pomoc w takich kwestiach jak wsparcie w negocjacjach dotyczących wyceny, doradztwo w aspektach podatkowych związanych z wyceną, wycena wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo przy alokacji ceny nabycia oraz analiza wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.
Modelowanie finansowe będące istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną opcji strategicznych, nowych przedsięwzięć lub istniejącej działalności dotyczy przede wszystkim usług związanych z wyceną i symulacją opcji strategicznych i transakcji, weryfikacji modeli finansowych, przygotowania prognoz wyników finansowych i operacji nowych przedsięwzięć, przygotowania struktury finansowania projektów oraz przygotowania niezależnego przeglądu biznesu. Wspomniane wcześniej usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej są równie istotne. Obejmują głównie przegląd sytuacji ekonomicznej oraz płynnościowej spółki.

Doradztwo podatkowe w przedsiębiorstwie

Doradztwo podatkowe to szeroka gama usług i czynności podlegająca ochronie ustawowej. Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podmiotom- na ich zlecenie lub na ich rzecz- porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu podmiotu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie w imieniu podmiotu zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentowanie podmiotu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
W ramach oferowanych przez doradców podatkowych usług, najbardziej popularnymi są te związane z akcyzą, cenami transferowymi, cłem, dotacjami ulgami inwestycyjnymi. Doradztwo związane z podatkiem akcyzowym obejmuje bieżące doradztwo podatkowe, przeglądy rozliczeń z tytułu akcyzy (identyfikacja ryzyk podatkowym, przygotowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zakwestionowania rozliczeń akcyzy przez organy skarbowe, określenie obszarów optymalizacji podatkowej, określenie zgodności stosowanych procedur w zakresie deklarowania akcyzy z przepisami podatkowymi), analizy zmian w zakresie przepisów o akcyzie oraz ocenę wpływu tych zmian na działalność klienta czy również szkolenia personelu z działów finansowych, księgowych, logistycznych w zakresie regulacji dotyczących obrotu towarowego, wynikających z przepisów o akcyzie.
Doradcy podatkowi zajmujący się cenami transferowymi pomagają przedsiębiorcom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi, które może występować w ramach działalności gospodarczej. Profesjonalne usługi obejmują głównie wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o zewnętrzne dane porównywane w celu weryfikacji istniejących rozwiązań, zaprojektowania systemu rozliczeń z podmiotami powiązanymi; sporządzanie kompleksowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie dóbr materialnych, usług i wartości niematerialnych oraz prawnych; wsparcia w kontaktach z władzami skarbowymi. Doradcy z zespołu cła oferują wsparcie w optymalizacji kosztów i podejmowaniu efektywnych ekonomicznie decyzji związanych z obrotem towarowym z zagranicą (np. pomoc w optymalizacji rozliczeń celno-podatkowych w towarowym obrocie międzynarodowym).

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Audyt, czyli systematyczna i niezależna ocena danego systemu, danej organizacji bądź danego produktu ma na celu określenie poziomu zgodności z normą audytowi oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. W ramach audytu wyróżniamy audyt wewnętrzny i zewnętrzny, charakterystyczne ze względu na umiejscowienie w jednostce. Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Ujmując, audyt wewnętrzny to pomoc w organizacji w osiąganiu jej celów, to systematyczne i metodyczne podejście, niezależność i obiektywizm, ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją. Jakimi szczegółowymi celami charakteryzuje się audyt wewnętrzny? Przede wszystkim celem strategicznym odnoszącym się do misji organizacji; celem operacyjnym związanym ze skutecznością i efektywnością działania organizacji; celem sprawozdawczości dotyczącym rzetelności wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości finansowej’ celem zgodności odnoszącym się do przestrzegania obowiązujących praw i przepisów.
Audyt zewnętrzny jest to natomiast badanie przeprowadzone przez audytorów niezależnych od badanej organizacji. Wyróżnia się audyt drugiej i trzeciej strony. Technikami stosowanymi podczas realizacji audytu zewnętrznego są głównie przeglądy analityczne. Dodatkowo istotne znaczenie ma zastosowanie testów na okoliczność stwierdzenia następujących składowych wiarygodności danych: istnienie, kompletność, sprawowanie kontroli, prawidłowość wyceny, prawidłowość ujęcia księgowego. Dodatkowo audyt obejmuje szczegółowe badanie poszczególnych dokumentów, w tym umów, faktur i przelewów; sprawozdań oraz jednostkowych sald lub grup operacji gospodarczych wykazanych w księgach lub raportach. Audytor przeprowadzający badanie sprawdza poprawność sposobu rekrutacji uczestników projektu, pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu.

Audyt finansowy, czyli kontrola przedsiębiorstwa

Audyt finansowy jest badaniem sprawozdania finansowego, w tym również zestawu procedur i testów, mającym za zadanie określenie między innymi czy dana wartość sprzedaży, poziom zobowiązań i wysokość środków pieniężnych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie są zniekształcone. Innymi słowy, czy dane wartości mogą wpłynąć na decyzję potencjalnego inwestora bądź pożyczkodawcy. Do procedur i testów zalicza się przede wszystkim rozmowy z pracownikami, kontakt z prawnikami spółki, przegląd istotnych umów, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, obserwacje inwentaryzacji zapasów oraz uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych.
Audyt finansowy stanowiący ocenę i badanie okresowych sprawozdań finansowych oraz poprawności rozliczeń pozwala wykazać czy sprawozdanie finansowe i podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w zakresie finansów są zgodne z przepisami, stosowanymi praktykami i standardami. Sens audytu to kontrola bieżących sprawozdań finansowych oraz zalecenie wprowadzenia zmian, mających na celu przyczynienie się do usprawnienia prowadzenia firmy. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe? Prawidłowo przeprowadzone badanie, wykazane w sprawozdaniu finansowym winno zawierać wprowadzenie do danego sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz wszelkie istotne dodatkowe informacje.
Audyt finansowy jest niezwykle ważną kwestią. Taka kontrola przeprowadzana jest w jednostkach, organizacjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz niepaństwowych, które spełniają warunki finansowe i kadrowe w Ustawie o rachunkowości. Co obejmuje audyt finansowy? Każdy audyt dostosowany jest do rodzaju działalności prowadzonej przez daną firmę. Może obejmować między innymi ocenę systemu finansowo-księgowego prowadzonego w firmie, badanie planów przekształceń w firmie, badanie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, ocenę prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych oraz skontrolowanie dokumentów finansowych firmy, innych jak okresowe sprawozdanie finansowe.